Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Aanmelden

I. Basisschooladviezen
De leerlingen met de volgende adviezen zijn in principe toelaatbaar op SG Newton, mits de school in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien:

  • basis
  • basis/ kader
  • kader
  • kader/ mavo
  • mavo

In principe melden de basisscholen hun leerlingen met de door ouders ingevulde aanmeldingsformulieren
(brugklas 2019/2020 + bijlagen) aan bij de school van hun keuze. In een enkel geval leveren de ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier zelf in bij het Atlas College of bij de Atlas-locatie van hun keuze.

De aanmelding moet op 13 maart 2020 ontvangen zijn.

Druk hier voor het aanmeldingsformulier 2020-2021.

Voor rondleidingen door onze school verwijzen wij u naar onze open dagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2020.

Heeft u vragen over de aanmelding voor de brugklas bij SG Newton? Neem dan contact op met:
dhr. M. Zonneveld, teamleider onderbouw, T.: 0229 – 55 20 10, E.: m.zonneveld@atlascollege.nl of

Als uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft dan kunt u uw vraag ook neerleggen bij mw. M. Wagemakers, ondersteuningsfunctionaris, T.: 0229 – 55 20 10, E.: m.wagemakers@atlascollege.nl

Op woensdag 17 juni 2020 organiseert de school voor nieuwe brugklassers een kennismakingsmiddag die om 14.00 uur begint en tot 16.00 uur duurt. Nieuwe brugklassers kunnen deze datum al vast in hun agenda noteren.

Toelichting
Wij attenderen u erop dat het Atlas College en het Tabor College afspraken hebben gemaakt voor het geval een school zoveel aanmeldingen krijgt, dat niet iedere leerling geplaatst kan worden omdat de betreffende school dan overvol zou raken. Gelukkig is er in zo'n situatie altijd plaats op een andere school van het Atlas of Tabor College. Mocht deze situatie zich voor doen, dan volgen we een procedure om willekeur te voorkomen. De procedure vindt u op de website van het Atlas College, klik hier. Op deze manier kunnen we onze leerlingen goed onderwijs bieden in een overzichtelijke school, waarin iedereen gezien en gekend wordt.
Vragen over de aanmeldingsprocedure bij Atlas College of Tabor SG: info@atlascollege.nl

II. Toelatingsprocedure brugklas
De interne toelatingscommissie van SG Newton waardeert alle aanmeldingsdossiers die bij de school zijn binnengekomen. Zij beslist of een leerling kan worden geplaatst. Het advies van de basisschool is in principe leidend voor toelating. Als een leerling niet zonder meer kan worden toegelaten, legt deze interne commissie de aanmelding voor aan de Centrale toelatingscommissie van het Atlas College. In bijzondere gevallen kan de Centrale toelatingscommissie besluiten tot een onafhankelijke herbepaling van het schooladvies/- keuze. Voordat er een definitief besluit wordt genomen, is er altijd contact met de basisschool.

De Centrale toelatingscommissie van het Atlas College bestaat uit vertegenwoordigers van alle Atlas locaties en een ambtelijk secretaris. De ambtelik secretaris is mw. C. de Haas. Voor informatie over de toelating tot het Atlas College kunt u haar bereiken onder: T.: 0229 - 20 60 20.

Bij toelating worden leerlingen geplaatst in een klas op basis van het niveau dat volgens de basisschool passend is. Het eerste leerjaar kent de volgende klassen: mavo, mavo/kader, kader/basis. Mocht een basisschool het advies naar aanleiding van de eindtoets bijstellen, dan plaatsen wij een leerling in een hogere klas als daar nog plaats is.

III. Aanmelding voor de leerjaar 2 of hoger?
Heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met:
leerjaar 2, mw. A. Wildoer, teamleider E.: a.wildoer@atlascollege.nl
leerjaar 3, mw. S. Broere, teamleider, E.: s.broere@atlascollege.nl
leerjaar 4, dhr. T. Tromp, teamleider bovenbouw,E.: t.tromp@atlascollege.nl

In alle gevallen T.: 0229 - 55 201 10 (= receptie).

Het aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 en hoger vindt u hier.

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover