Dare to discover
Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton Newton

Aanmelding 2018

I. Basisschooladviezen
De leerlingen met de volgende adviezen zijn in principe toelaatbaar op SG Newton, mits de school in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien:

  • basis
  • basis/ kader
  • kader
  • kader/ mavo
  • mavo

In principe melden de basisscholen hun leerlingen met de door ouders ingevulde aanmeldingsformulieren
(brugklas 2018/2019 + bijlagen) aan bij de school van hun keuze. In een enkel geval leveren de ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier zelf in bij het Atlas College of bij de Atlas-locatie van hun keuze.

De aanmelding moet op 16 maart 2018 ontvangen zijn.

Druk hier voor het aanmeldingsformulier 2018-2019.

Voor rondleidingen door onze school verwijzen wij u naar onze open dagen op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari 2018.

Heeft u vragen over de aanmelding voor de brugklas bij SG Newton? Neem dan contact op met:
dhr. M. Zonneveld, teamleider onderbouw, T.: 0229 – 55 20 10, E.: m.zonneveld@atlascollege.nl of

Als uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft dan kunt u uw vraag ook neerleggen bij mw. M. Wagemakers, ondersteuningsfunctionaris, T.: 0229 – 55 20 10, E.: m.wagemakers@atlascollege.nl

Op woensdag 20 juni 2018 organiseert de school voor nieuwe brugklassers een kennismakingsmiddag die om
14.00 uur begint en tot 16.00 uur duurt. Nieuwe brugklassers kunnen deze datum al vast in hun agenda noteren.

Toelichting
In West-Friesland zijn over de toelating tot de brugklassen, net als vorig jaar, afspraken gemaakt tussen het SG Newton (Atlas College) en Vmbo d'Ampte (Tabor SG). Een samenvatting van de afspraken tussen Atlas College en SG Tabor leest u hier.
Vragen over de aanmeldingsprocedure bij Atlas College of Tabor SG: info@atlascollege.nl

II. Toelatingsprocedure brugklas
De interne toelatingscommissie van SG Newton waardeert alle aanmeldingsdossiers die bij de school zijn binnengekomen. Zij beslist of een leerling kan worden geplaatst. Het advies van de basisschool is in principe leidend voor toelating. Als een leerling niet zonder meer kan worden toegelaten, legt deze interne commissie de aanmelding voor aan de Centrale toelatingscommissie van het Atlas College. In bijzondere gevallen kan de Centrale toelatingscommissie besluiten tot een onafhankelijke herbepaling van het schooladvies/- keuze. Voordat er een definitief besluit wordt genomen, is er altijd contact met de basisschool.

De Centrale toelatingscommissie van het Atlas College bestaat uit vertegenwoordigers van alle Atlas locaties en een ambtelijk secretaris. De ambtelik secretaris is mw. C. de Haas. Voor informatie over de toelating tot het Atlas College kunt u haar bereiken onder: T.: 0229 - 20 60 20.

Bij toelating worden leerlingen geplaatst in een klas op basis van het niveau dat volgens de basisschool passend is. Het eerste leerjaar kent de volgende klassen: mavo, mavo/kader, kader/basis. Mocht een basisschool het advies naar aanleiding van de eindtoets bijstellen, dan plaatsen wij een leerling in een hogere klas als daar nog plaats is.

III. Aanmelding voor de leerjaar 2 of hoger?
Heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met:
leerjaar 2, mw. A. Wildoer, teamleider E.: a.wildoer@atlascollege.nl
leerjaar 3, mw. S. Broere, teamleider, E.: s.broere@atlascollege.nl
leerjaar 4, dhr. T. Tromp, teamleider bovenbouw,E.: t.tromp@atlascollege.nl

In alle gevallen T.: 0229 - 55 201 10 (= receptie).

Het aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 en hoger vindt u hier.

.

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
T: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl
KvK-nummer 37153438
BTW-nummer 8209.71.054.B.01

Dare to discover