Dare to discover
Newton Newton Newton

Veel gehoorde vragen

Vraag 1: Wij hebben de open dagen gemist! Kan mijn zoon/dochter toch komen kijken?
Op SG Newton is iedereen van harte welkom, ook buiten de open dagen. U kunt per mail contact opnemen met de teamleider onderbouw, de heer M. Zonneveld, E.: m.zonneveld@atlascollege.nl Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een rondleiding.

Vraag 2: Mijn zoon/dochter wil instromen in klas 2, 3 of 4. Wie kan ik hierover spreken?
Op SG Newton heeft elk leerjaar een teamleider. U kunt met specifieke vragen over instroom bij hen terecht.
Instroom leerjaar 2: dhr. J. Fölsche, E.: j.folsche@atlascollege.nl
Instroom leerjaar 3 en 4: mw. S. Broere, E.: s.broere@atlascollege.nl

Vraag 3: SG Newton krijgt van Elsevier Weekblad voor alle leerwegen het eindoordeel 'GOED'. Hoe goed is SG Newton in vergelijking met alle andere middelbare scholen binnen en buiten de regio?
Elsevier Weekblad gebruikt voor de beoordeling van scholen openbare cijfers van de Inspectie van het Onderwijs, maar berekent het oordeel volgens een eigen methode. Die wijkt op twee hoofdpunten af:

  • Elsevier kent als eindoordeel toe: superschool, goed, voldoende en onvoldoende. Dat oordeel hangt af van de drie scores die een school kan halen op de vier criteria: bij de beste 15 procent, bij de middelste 70 procent of bij de zwakste 15 procent. De Inspectie van het Onderwijs maakt alleen onderscheid in voldoende en onvoldoende, en geeft aan of een school aan de door haar gestelde landelijk norm voldoet.
  • Elsevier Weekblad gaat uit van ‘kale feiten’ over de prestaties van de school, en corrigeert die in de waardering niet voor het type scholier dat erop zit. Argument: dan weten ouders en scholieren wat de waarde van het diploma is in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.

Elke school wordt door Elsevier beoordeeld volgens vier criteria:
1. de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool
2. de onderwijssnelheid in de onderbouw
3. het bovenbouwsucces en
4. het cijfer centraal examen.

Vraag 4: Wat is de TalentFactory?
Naast de gewone schoolvakken zoals Nederlands, wiskunde, Engels, mens & maatschappij, natuur & maatschappij, kunst & cultuur en sport, kiezen de leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 3 elk half jaar voor een talentprogramma. Zij kunnen elk half jaar hetzelfde talentprogramma kiezen en daar steeds beter in worden.
Of zij kunnen elk half jaar een ander talent kiezen om te ontdekken of dat programma iets voor hen is. Een leerling die graag wil sporten, kiest bijvoorbeeld Safety & security en heeft per week extra lesuren sport in zijn rooster staan.
Een leerling die graag direct meer met techniek wil doen, kiest voor Creative design, en krijgt dan extra lesuren techniek, ook in de leerjaren 1 en 2!

Om de leerlingen voor te bereiden op hun keuze start leerjaar 1 met een zgn. Talentencarrousel. Ze maken daarbij kennis met alle onderdelen uit de TalentFactory.
De TalentFactory in leerjaar 1 en 2 bestaat uit vier talentlijnen: Food & health, Savety & security, Art & stage en Creative design. 

Vraag 5: Wat doet de school tegen lesuitval?
Op SG Newton gaan we ervan uit, dat een goed begin het halve werk is. In leerjaar 1 hebben wij, in de regel, vrijwel geen lesuitval. Wanneer er een docent uitvalt, worden de leerlingen in principe opgevangen door een collega docent die de les overneemt.

Vraag 6: Hoe is de hulp bij dyslexie geregeld?
SG Newton krijgt van de basisschool een dyslexieverklaring van de leerling. De dyslexiecoördinator en dyslexiecoach dragen zorg voor de begeleiding van iedere leerling. Deze begeleiding bestaat uit: het voeren van gesprekken met de leerlingen, een introductie training ClaroRead in leerjaar 1 en het gebruik mogen maken van verschillende faciliteiten. Tevens houdt de coördinator ouders op de hoogte van veranderingen betreffende het dyslexiebeleid. Heeft u specifieke vragen voor de dyslexiecoördinator mevr. B. Giovannangelo?
Haar e-mailadres is: b.giovannangelo@atlascollege.nl

Vraag 7: Mijn dochter heeft een dubbeladvies. Is SG Newton een geschikte school?
Als uw dochter een kader/mavo (vmbo-t) advies heeft dan is SG Newton een goede keuze. Het onderwijsaanbod biedt volop kansen voor leerlingen om te laten zien wat zij kunnen. In de eerste klas plaatsen wij de leerlingen in een mavo of dakpanklas. De dakpanklassen die wij aanbieden zijn: kader/basis; mavo/kader. Na leerjaar 1 stromen de leerlingen door naar een aparte basis,- kader,- of mavoklas.
Na leerjaar 2 is, bij een goed rapport en onder voorwaarden, de overstap mogelijk van basis 2 naar kader 3. Ook kan een kaderleerling, bij goede resultaten en onder voorwaarden, overstappen naar mavo 3.

Vraag 8: Ik wil graag weten hoe de vorderingen van mijn zoon/dochter op school zijn. Hoe houd ik de vinger aan de pols?
Aan het begin van het jaar krijgt u een code toegezonden waarmee u kunt inloggen op de ‘Webportal’ van het Atlas College. Als u inlogt, komt u in ons leerlingvolgsysteem ‘Magister’. U kunt in dit systeem zowel de behaalde cijfers zien, de absentiegegevens van uw kind als het opgegeven huiswerk.
Daarnaast werken de leerlingen vanaf leerjaar 1 met een portfolio/loopbaandossier. Dit is een soort van ‘leerling-volg-jezelf-systeem’. De leerlingen tonen deze map aan hun ouders op de contactavonden o portfolio-/loopbaangesprekken. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de mentor van uw kind.

Vraag 9: Hoe is de doorstroom van mavo naar de havo geregeld?
Leerlingen die na klas 4 doorstromen naar de havo worden door SG Newton deskundig begeleid en goed overgedragen aan de havo/vwo scholen van het Atlas College. De mavo-docenten van SG Newton overleggen met hun Atlas collega’s over de aangeboden mavo-programma’s in klas 4.

Vraag 10: Mijn zoon wil timmerman worden. Kan hij direct met techniek starten in leerjaar 1?
Als uw zoon bijvoorbeeld timmerman wil worden, kiest hij extra uren techniek in de TalentFactory in de leerjaren 1,2 en 3. In leerjaar 4 sluit hij dan af met zijn examen vmbo Dienstverlening & Producten (D&P). Hij bereidt zich hierop voor door projecten en keuzevakken te volgen in de techniek, binnen de talentlijn Creative design. Als uw zoon bv. kok wil worden dan kiest hij voor extra uren koken. Hij sluit in leerjaar 4 ook zijn vmbo-periode af met het examen vmbo D&P. Hij bereidt zich echter voor door projecten te volgen binnen de talentlijn Food & health. 

Vraag 11: Tijdens de voorlichting werd er verteld over een ‘portfolio’. Wat is dat?
Vanaf de eerste klas werkt iedere leerling met een porfolio/loopbaandossier. In een map houdt de leerling bij wat hij/zij al kan en wat hij/zij nog moet leren. Dit document groeit de hele schoolperiode met de leerling mee. Tweemaal per jaar presenteert de leerling het portfolio/loopbaandossier aan de ouders en de mentor.

Vraag 12: Als je niet uit het wervingsgebied van het Atlas College of het Tabor College komt, ben je dan wel toelaatbaar tot SG Newton?
Jazeker. Maar wel aanmelden vóór 19 maart a.s. 16.00 uur.

Vraag 13: Wat doet SG Newton tegen pesten?
Op SG Newton vinden we dat leerlingen zichzelf mogen kunnen zijn. Elke leerling heeft recht op een veilige school. De school onderschrijft daarom het ‘Nationaal onderwijsprotocol tegen pesten’. Verder werkt de school volgens haar eigen omgangsprotocol 'Dare te be you' ('Durf jezelf te zijn').
SG Newton voert een actief preventief anti-pestbeleid door vele acties te ondernemen die een positieve groepscultuur sterk stimuleren: introductieweken, gedragsregels opstellen met de klas, dansdagen, het kerst-Galabal, mentorlessen, TalentFactory, 'Unlimited' (een avondvullend programma in het Park te Hoorn), excursies.
Indien een leerling wordt gepest, dan wordt er steun geboden aan het kind dat wordt gepest, aan de pester zelf, en de klas die toestaat dat een leerling wordt gepest. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht.

Vraag 14: Mijn kind zit in leerjaar 2 van school X. Hoe is de doorstroom geregeld naar SG Newton leerjaar 3?
Ouders en leerlingen worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Daarnaast vindt met de andere school dossieroverdracht plaats. Samen met SG Newton wordt bepaald waar de leerling het meest tot zijn/haar recht komt. In de maanden maart en april vinden ook aparte kennismakingsmiddagen plaats voor instromende leerlingen in de hogere leerjaren.
Meer informatie: mw. S. Broere, teamleider leerjaar 3, E.: s.broere@atlascollege.nl

Vraag 15: Mijn kind zit in leerjaar 3 van school X. Is er doorstroom mogelijk naar leerjaar 4 van SG Newton?
Zo ja, hoe dan?

Voor leerlingen die willen overstappen van mavo 3 naar mavo 4 is dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Voor leerlingen uit basis- of kaderleerwegen kan dit echter niet. Overstappen voor deze groepen leerlingen is niet mogelijk, omdat in leerjaar 3 al gestart is met specifieke beroepspraktijkprogramma's.
Voor meer informatie: mw. S. Broere, teamleider leerjaar 3,  E.: s.broere@atlascollege.nl

Vraag 16: De leerling doet examen in Dienstverlening en Producten. Wat is dat eigenlijk?
Voor een antwoord op deze vraag klikt u hier.

Heeft u een vraag? Stel die dan aan de directeur van SG Newton, mw. M. Winkelhuis,
E.: m.winkelhuis@atlascollege.nl

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn NH
Tel: (0229) 55 20 10
newton@atlascollege.nl

KvK-nr. 37153438
BTW-nr. 8209.71.054.B.01

Dare to discover